DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JÊZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSI¡¯KI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMO¦CI
   ARTYKU£Y
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 

Guðrun Jónsdóttir 

Prawie 20 lat temu doktor filozofii, Guðrún Jónsdóttir, wysz³a z pomys³em otwarcia gor±cej linii (pocz±tkowo dwie noce), aby zebraæ informacje o rozmiarach przemocy seksualnej w Islandii. Obie linie by³y wci±¿ zajête. Pó¼niej w tym samym roku utworzono pierwsze grupy wsparcia skierowane do ofiar przemocy seksualnej i kazirodztwa, a 8 marca 1990 roku, przy wsparciu kilku grup feministycznych z ca³ej Islandii, powsta³o Stígamót – islandzkie centrum dla ofiar przemocy seksualnej. Od 1990 roku w centrum znalaz³y schronienie 4233 osoby. W ubieg³ym roku centrum odwiedzi³y 543 osoby.